Centrum Szkoleniowe AIKINUR

Centrum stworzone z pasji do aikido i nurkowania

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Centrum Szkoleniowego AIKINUR Kamil Majczak, ul. Kutnowska 32/9, 09-402 Płock (dalej zwanego CS AIKINUR).
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych z zakresu aikido lub samoobrony jest pisemna akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu przez Uczestnika zajeć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć oraz zapłata za zajęcia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Wejście na salę treningową uważa się za jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie CS AIKINUR, na stronie internetowej www.aikinur.pl oraz w obiekcie gdzie prowadzone są zajęcia.
6. Wszyscy uczestnicy zajęć (ze względów bezpieczeństwa i metodyki) bezwzględnie stosują się do zaleceń i wskazówek instruktora prowadzącego zajęcia. Odstępstwa od tego mogą skutkować wykluczeniem z treningu lub w skrajnych przypadkach skreśleniem z listy uczestników zajęć. 
O opuszczenie sali treningowej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie dezorganizować zajęcia, będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności innych Uczestników i  Klientów CS AIKINUR.
7. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest podpisanie Karty Uczestnika Zajęć oraz wniesienie opłaty, przelewem na konto CS AIKINUR, do 10 dnia każdego miesiąca z góry.  

CS AIKINUR
09-402 Płock, ul. Kutnowska 32 m. 9
bank: Deutsche Bank Polska S.A. (dbNET)
konto nr: 28 1910 1048 2269 8629 4322 0001

8. Odstępstwem od konieczności wniesienia opłaty z góry jest uczestniczenie w pierwszych "próbnych" zajęciach. 0soby dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica / opiekuna prawnego, zgłaszające się do klubu po raz pierwszy mogą bezpłatnie i na własną odpowiedzialność uczestniczyć w jednym treningu.
9. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku regularnego opłacania kosztów uczestnictwa w zajęciach członkostwo Uczestnika automatycznie wygasa, a Uczestnik może zostać nie wpuszczony na zajęcia.
10. Informacja o wysokości opłat dostępna jest w siedzibie CS AIKINUR.
11. Wysokość opłat może ulec zmianie.
12. W przypadku usunięcia z zajęć, skreślenia z listy uczestników zajęć, rezygnacji z zajęć lub zawieszenia, wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.
13. Wszystkie składki i opłaty są imienne i nie wolno ich odstępować innym uczestnikom zajęć.
14. Miesięczna składka członkowska jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych.
15. Sezon treningowy trwa zgodnie z rokiem szkolnym dla dzieci i młodzieży. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych.
16. CS AIKINUR może być zamknięte na czas potrzebny do wykonania niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W przypadku odwołania zajęć, informacja ta zostanie opublikowana na stronie CS AIKINUR minimum na dzień wcześniej. Wyjątek stanowić będzie przypadek, kiedy CS AIKINUR nie zostanie poinformowany na czas, przez właściciela obiektu gdzie odbywają się zajęcia, o braku możliwość zorganizowania zajęć.
17. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatorów CS AIKINUR, wpłacone składki nie ulegają zwrotowi oraz przeliczeniu.
18. Odwołane zajęcia będzie można odrobić w miejscu i czasie ustalonym przez CS AIKINUR.
19. Instruktorzy, aktywnie i regularnie prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne w CS AIKINUR zwolnieni są z miesięcznych opłat oraz mogą bezpłatnie uczestniczyć w wybranych zajęciach aikido i samoobrony, organizowanych przez CS AIKINUR.
20. CS AIKINUR oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika zajęć i wynikłe w tego urazy, zniszczenia oraz straty materialne.
21.  Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, które mogą powstać w wyniku jego działań lub zaniechań, w związku z uczestnictwem w zajęciach. Za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
22. Naprawienie szkody polega, wedle wyboru CS AIKINUR, na przywróceniu stanu poprzedniego lub zapłacie odszkodowania w wysokości odpowiadającej kosztowi wymaganych napraw, remontów i innych roszczeń, przywracających stan istniejący sprzed powstaniem szkody lub zadośćuczynieniu roszczeniom.
23. Uczestnik zajęć zrzeka się wszelkich roszczeń wobec CS AIKINUR oraz prowadzącego zajęcia instruktora, z tytułu szkód na osobie lub mieniu, spowodowanych swoim działaniem lub zaniechaniem, w związku z uczestnictwem w zajęciach. CS AIKINUR nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
24. Uczestnik przystępuje do zajęć rekreacji ruchowej, prowadzonych w CS AIKINUR dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć może odnieść kontuzje lub urazy, nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności, zarówno swojej, jak i instruktora prowadzącego zajęcia.
25. Zapisując się na zajęcia w CS AIKINUR, Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
26. Przystąpienie do zajęć oznacza brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach aikido lub samoobrony (informacja u lekarza pierwszego kontaktu).
27. CS AIKINUR organizuje dodatkowe seminaria aikido lub inne zajęcia. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne, dodatkowo płatne i nie zalicza się do stałej opłaty miesięcznej. Osoby, które chcą zdawać egzaminy na kolejne stopnie wnoszą opłatę Egzaminatorowi Polskiej Federacji Aikido wg obowiązujących stawek za egzamin.
28. CS AIKINUR organizuje wyjazdy na seminaria aikido w innych miastach Polski. Uczestnictwo w tych zajęciach jest dobrowolne, dodatkowo płatne i nie zalicza się do stałej opłaty miesięcznej.
29. CS AIKINUR rozprowadza też materiały szkoleniowe (np. książki, wydawnictwa, dvd) oraz materiały reklamowe (np. koszulki, czapki z logo) oraz inne za dodatkową opłatą.
30. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie od NNW i OC.
31. CS AIKINUR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do CS AIKINUR bez podania przyczyn.
32. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
33. Na salę treningową można wejść tylko na boso (bez obuwia).
34. CS AIKINUR nie ponosi odpowiedzialności za drogę Uczestnika (w tym osób nipełnoletnich) na zajęcia lub drogę z zajęć.  
35. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, CS AIKINUR nie ponosi odpowiedzialności.
36. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie obiektu, gdzie prowadzone są zajęcia, bez zgody właściciela CS AIKINUR, jest zabronione.
37. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wystawienie przez CS AIKINUR faktury VAT, bez jego podpisu.
38. Uczestnik zajęć / rodzic / opiekun prawny wyraża bezterminową i nie ograniczoną terytorialnie, zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających jego lub jego dziecka wizerunek zarejestrowany podczas realizacji treningów, staży, pokazów aikido i innych uroczystości CS AIKINUR, w mediach: internecie (w tym portalach społecznościowych), prasie, telewizji, materiałach reklamowych i promocyjnych. Wizerunek ten będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania CS AIKINUR
39. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CS AIKINUR dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w deklarowanych zajęciach rekreacji ruchowej, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo ich powprawiania oraz prawo zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania.
40. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad podlegają osobnym uzgodnieniom z właścicielem CS AIKINUR - Kamil Majczak, pod rygorem nieważności.
41. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.  
42. Klienci CS AIKINUR zobowiązani są do czytania bieżących informacji, umieszczonych w ogólnodostępnym miejscu, w obiekcie gdzie prowadzone są zajęcia.
43. Regulamin obowiązuje od 01.05.2014r.

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Centrum Szkoleniowe AIKINUR 

email: biuro@aikinur.pl, tel. (+48) 530 821 882


Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.